İŞ GIDA A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

 

 

Rüzgarlıbahçe mah. Kavak sok. no: 1 Beykoz/İstanbul adresinde mukim İş Gıda A.Ş. olarak kişisel verilerinizin korunması konusuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Şirketimiz ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve bağlı mevzuatına uygun olarak işlenmesine büyük önem atfetmekteyiz.

 [Toplanan kişisel verileriniz, hukuka ve KVKK’nın amacına uygun olarak Şirketimizin ticari işbirliklerinin, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi, ürün ve hizmetlerinden kişisel veri sahiplerinin en iyi şekilde faydalandırılması ] dolayısıyla, [Ad, soyad, cep telefonu, elektronik posta adresi, adres, TC kimlik no, vergi dairesi, vergi numarası, IP ]tipindeki özel ve genel nitelikte kişisel verileriniz, aşağıda sayılı işleme amaçları doğrultusunda otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği Şirketimiz, “veri sorumlusu” olarak, vereceğiniz kişisel verilerinizi kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek olup, anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

  1. Veri Sorumlusu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu”, İş Gıda A.Ş.’dir.

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

[Toplanan kişisel verileriniz, hukuka ve KVKK’nın amacına uygun olarak Şirketimizin ticari iş birliklerinin, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi, ürün ve hizmetlerinden kişisel veri sahiplerinin en iyi şekilde faydalandırılması] dolayısıyla iletmiş olduğunuz yukarıdaki kişisel verileriniz, Şirketimiz bünyesinde şu amaçlarla işlenecektir:

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

 

[Toplanan kişisel verileriniz, hukuka ve KVKK’nın amacına uygun olarak Şirketimizin ticari iş birliklerinin, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi, ürün ve hizmetlerinden kişisel veri sahiplerinin en iyi şekilde faydalandırılması] dolayısıyla iletmiş olduğunuz yukarıdaki kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde Şirketimiz tarafından, şu kişilere aktarılabilir:

  1. Kişisel Verilerin Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

 

Toplanan kişisel verileriniz, hukuka ve KVKK’nın amacına uygun olarak Şirketimizin ticari işbirliklerinin, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi, ürün ve hizmetlerinden kişisel veri sahiplerinin en iyi şekilde faydalandırılması] dolayısıyla iletmiş olduğunuz yukarıdaki kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilince Şirketimiz tarafından yalnızca işbu form aracılığıyla toplanmaktadır.

  1. Veri Sahibinin Hakları

 

Şirketimize başvurmak suretiyle, toplanan kişisel verilerinizin, işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, anılan Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Saygılarımızla,

İş Gıda A.Ş.

İş Gıda A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AÇIK RIZA BEYANI

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Aydınlatma Metni ile tarafıma yapılan bilgilendirme çerçevesinde, verdiğim [Ad, soyad, cep telefonu, elektronik posta adresi, adres, TC kimlik no, vergi dairesi, vergi numarası, IP ]tipindeki kişisel verilerimi kendi rızamla verdiğimi beyan eder, vermiş olduğum kişisel verilerin Şirket tarafından Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla kullanılmasına, kaydedilmesine ve bu amaçlarla yurt içi ya da yurt dışına aktarılmasına, kişisel iletişim bilgilerimin bu rıza beyanı şartları dâhilinde saklanmasına, kaydedilmesine ve üçüncü kişiler ile paylaşılmasına açık muvafakatim olduğunu, kişisel verilerinin işlenmesine ve korunmasına ilişkin olarak bilgi talep etme hakkım dahil olmak üzere tüm haklarımı öğrendiğimi ve veri sorumlusuna  başvurarak haklarımı Kanuna uygun biçimde her zaman kullanabileceğim noktasında bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

 

Ad-Soyad:

Tarih:

İmza:

 

 

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.