KRİSPY KREME DOUGHNUTS

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI

 

  1. GENEL AÇIKLAMALAR

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

         

Başvuru formu, Almana Yiyecek ve İçecek San. Ve Tic. Ltd. Şti. (“Krispy Kreme Doughnuts”) ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Krispy Kreme Doughnuts tarafından işlenen kişisel verilerinizin eksiksiz olarak belirlenerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri aktarımının önlenmesi amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Krispy Kreme Doughnuts tarafından ek bilgiler istenebilir. Başvuru Sahibi tarafından belirtilen bilgilerin doğru ve/veya güncel olmaması ya da taleplerin yetkisiz olması halinde, bu hususa ilişkin sorumluluk Başvuru Sahibi’nindir.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca Başvuru Sahibi’nin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti kadar ücret talep edilebilir.

 

  1. KVKK’NIN 11. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI

 

Başvuru Sahibi Krispy Kreme Doughnuts’a başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:

1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

5) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

  1.  BAŞVURU YÖNTEMİ

 

KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı ve imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen, kimliğini tevsik edici belgelerle elden başvurusu ile
  • Noter vasıtasıyla
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ile
  • Başvuru Sahibinin tarafımıza daha önce bildirdiği ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinden göndereceği e-mail ile tarafımıza iletilebilecektir.

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvuru Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi

Başvurunun Yapılacağı

Adres

Şahsen Başvuru

Zarfın üzerine “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İlgili Kişi Başvuru Talebi” yazılacaktır.

Ferhatpaşa Mah. 85. Sk. No:57 Ataşehir/İstanbul

Noter Vasıtasıyla Tebligat

Tebligat zarfına “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İlgili Kişi Başvuru Talebi” yazılacaktır.

Ferhatpaşa Mah. 85. Sk. No:57 Ataşehir/İstanbul

“Güvenli Elektronik İmza” İle İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

E-posta’nın konu kısmına

“Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İlgili Kişi Başvuru Talebi” yazılacaktır.

almana@hs01.kep.tr

Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru

E-posta’nın konu kısmına

“Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Bilgi Talebi”

kvkk@almana.com.tr

 

Krispy Kreme Doughnuts, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibinin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek, gerekli önlemleri alabilecektir.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin tebliği veya ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu indirmek için tıklayınız.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.